مطالعه ملی پایش مرگ های قابل پیشگیری در بیماران ترومایی

مطالعه ملی پایش مرگ­های قابل پیشگیری در بیماران ترومایی با حمایت موسسه نیماد در مرکز تحقیقات تروما و پژوهشهای جراحی سینا در حال انجام است.