برنامه ثبت ملی ترومای ایران

بخش عمده ای از ناتوانی و مرگ و میر به ویژه در سنین زیر 50 سال در ایران ناشی از تروما می­باشد. کشورهای توسعه یافته در سالهای اخیر توانسته اند بار آسیب ها را به واسطه اجرای سیستم تروما که ثبت تروما جزء حیاتی آن است، به طور قابل توجهی کاهش دهند. ثبت تروما، سیستم پایگاه داده اختصاصی جهت ارزیابی و ارتقاء کیفیت مراقبت، گایدلاین های بالینی و سیاست های پیشگیرانه آسیب است.

برنامه ثبت ملی ترومای ایران از سال 1394 و با حمایت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در مرکز تحقیقات تروما و پژوهشهای جراحی سینا آغاز به کار کرد که تا کنون 15 مرکز درمانی دانشگاهی از سراسر ایران به آن پیوسته اند.

مقالات برآمده از برنامه ثبت ملی ایران: (این فهرست به روز می شود)

Title