دومین دوره دیپلم پژوهشی نورو تروما

با همکاری مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران از نیمسال تحصیلی سال 1401 برگزار میگردد.

*تنظیم خبر: محسن سلیمی