محورهای اصلی کنگره:
*آموزشهای حوزه پیشگیری ازآسیب درتروما
*تازه های آموزش عمومی و تخصصی در تروما
*نقش علوم وفن آوریهای نوین درتروما
*پرستاری وآموزش درتروما
*آموزشهای مهارتی درحوزه تروما
*آموزش مبنی برشواهد درتروما
*اخلاق پزشکی درطب نظامی

مهلت دریافت چکیده مقالات 1400/11/01


*تنظیم خبر: سمیه بهرامی