به دنبال درخواست مرکز تحقیقات تروما و پژوهش‌های جراحی سینا برای کسب عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی، روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ خانم دکتر دالیا سمهوری به عنوان نماینده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه‌ی این سازمان با حضور در مرکز در جریان فعالیت‌ها، امکانات و ظرفیت‌های این مرکز قرار گرفت.