فهرست مقالات منتشره با وابستگی آکادمیک مرکز تحقیقات تروما و پژوهشهای جراحی سینا بر اساس بانک اطلاعاتی اسکوپوس در شش ماهۀ نخست سال 2021

 

تنظیم خبر: سمیه بهرامی