پذیرش طرح های پژوهشی

طـرح­های پژوهشی باید با اهداف و رسالت مرکز تحقیقات تروما و پژوهش­های جراحی سینا همخوانی و سنخیت داشته باشد.

فرم پیشنـهاد طـرح پژوهشی باید عنوان طرح، اهداف، روش اجرا، بودجه، و توضیحات تکمیلی را در برگیرد. (فایل گردش گروه مراکز مستقل- Pdf)

جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانید با دبیرخانه  مرکز تحقیقات تروما و پژوهش­های جراحی سینا، سرکار خانم روشن تماس بگیرید.