راهنمای درج صحیح وابستگی دانشگاهی (Affiliation)

درج صحیح وابستگی دانشگاهی (Affiliation) مرکز تحقیقات تروما و پژوهش­های جراحی سینا در مقالات علمی

پیرو سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص یکسان سازی وابستگی دانشگاهی، از اساتید و پژوهشگران محترم درخواست می شود پیش از ارسال مقاله به مجلات مختلف، وابستگی دانشگاهی مورد نظر خود را مطابق با اطلاعات ذیل تنظیم نموده و درمقاله درج نمایند.

English: Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

فارسی: مرکز تحقیقات تروما و پژوهش­های جراحی سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران