کتب

دکتر وفا رحیمی موقر و همکاران
summer 2021
کار و تمرین توانبخشی مغزی
نوشته تره ور پاول
ترجمه مهدی شریف الحسینی
مهرسا، 1395
مصدومیت قابل پیشگیری است
مهدی شریف الحسینی
عصر روشن بینی، 1396
اپیدمیولوژی گوردیس
نوشته چلنتانو و اشکلو
ترجمه پیمان سلامتی، محمود خدادگی
ارجمند، 1398
تروما شناخت، مدیریت و پژوهش
سهیل سعادت و همکاران
دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1394
Topics in Paraplegia Chapter 10
M. Sharif-Alhoseini,
V. Rahimi-Movaghar
InTech, 2014
اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران
جلد دوم بیماری های غیرواگیر
سهیل سعادت 1393
Epidemiology of Spinal Cord Injury
V. Rahimi-Movaghar
S.B. Jazayeri
A.R. Vaccaro
NOVA, 2012
برنامه ریزی نیروی انسانی گروه پزشکی روش ها و تجربه ی جهانی
سهیل سعادت
سفیر اردهال، 1388
تروما، اصول و برخورد با آن
محمدرضا ظفرقندی
موسسه نشر جهاد، 1378
تندآموز اپیدمیولوژی
پیمان سلامتی
ارجمند، 1384
خسارات انسانی ناشی از انفجار مین
احمدرضا سروش و همکاران
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی
جانبازان، 1385
ارزیابی و درمان درد پستان (ماستالژی)
محمدرضا ظفرقندی، رامش عمرانی پور
پورسینا، 1380
The Sciatic Nerve: Blocks, Injuries and Regeneration. Chapter 2
M.R. Rasouli
M. Sharif-Alhoseini
S.B. Jazayeri
A.R. Vaccaro
NOVA, 2011
CT Scanning Techniques and Applications
Pituitary Adenoma
V. Rahimi-Movaghar
InTech, 2012
Paresthesia Chapter 6
M. Sharif-Alhoseini
V. Rahimi-Movaghar
InTech, 2012
کاربرد آمار زیستی در علوم پزشکی
محمد نوری، سهیل سعادت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1384
تروما در جراحی مغز و اعصاب
نوشته جولیان‌ری یومنز
ترجمه جواد آقازاده، سهیل سعادت
تیمورزاده، 1377
درس نامه پیشگیری از مصدومیت و خشونت
سهیل سعادت
سپیدبرگ، 1393
Topics in Paraplegia Chapter 10
M. Sharif-Alhoseini
V. Rahimi-Movaghar
InTech, 2014