• آدرس: تهران، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حسن آباد، بیمارستان سینا، ساختمان شماره 7، مرکز تحقیقات تروما و پژوهش های جراحی سینا
  • تلفن: 5-02166757001
  • فاکس: 02166757009