ترجمان دانش

ترجمان دانش عبارت است از فرآیند تولید، تبادل و به کارگیری صحیح دانش است که با ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و مصرف کنندگان پژوهش‌ها، به ارائه محصولات، خدمات موثرتر و تقویت نظام های پژوهشی منجر می‌شود. در واقع ترجمان دانش، انتقال نتایج پژوهش ها به محل استفاده واقعی آن ها است.

در این بخش، جدیدترین طرح های پژوهشی اتمام یافته در مرکز تحقیقت تروما و پژوهش های جراحی سینا به شکل پیام مناسب جهت ترجمان دانش ارائه می شود.