ریاست

استاد جراحی عروق و تروما

معاونت پژوهشی

استاد پزشکی اجتماعی

هیأت علمی

استادیار اپیدمیولوژی
استادیار علوم اعصاب
استاد جراحی مغز و اعصاب

شورای پژوهشی

استادیار اپیدمیولوژی
دانشیار جراحی عمومی
استاد پزشکی اجتماعی
استادیار علوم اعصاب
استادیار جراحی عمومی
استاد طب اورژانس
استاد جراحی مغز و اعصاب
استاد جراحی عروق و تروما
استاد طب کار

مدیریت

سعید اوجانی
کارشناس حسابداری

پژوهشگران همکار

پزشک، پژوهشگر
استادیار جراحی عمومی
دکتر مهگل حسن زاده طباطبائی
پزشک، پژوهشگر

کارمندان

سمیه بهرامی
کارشناس روانشناسی
ناصر بیگدلی
کارشناس حسابداری
محسن سلیم لوی تیلی
کارشناس ارشد هوش مصنوعی
نیما مددی اندبیل
کارشناس پرستاری
خاطره نقدی سده
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
وحیده بهرامی
کارشناس ارشد مدیریت مالی
حبیب رحیمی برندق
پشتیبانی
سپیده سربندی
کارشناس هوشبری
سمیه محمدعلی پور روشن
متصدی امور دفتری

دانشجویان

فارغ التحصیلان

مهندسی پزشکی/ مقطع پست دکترا
تروما / مقطع دکترا
بهداشت حرفه‌ای / مقطع دکترا
دکتری مهندسی بافت