ریاست

استاد جراحی عروق و تروما

معاونت پژوهشی

استاد پزشکی اجتماعی

هیأت علمی

استادیار اپیدمیولوژی
استادیار علوم اعصاب
استاد جراحی مغز و اعصاب

شورای پژوهشی

استادیار اپیدمیولوژی
متخصص طب اورژانس
استاد جراحی عروق و تروما
استاد جراحی عروق و تروما
استاد جراحی مغز و اعصاب
استاد پزشکی اجتماعی
استادیار علوم اعصاب
دانشیار جراحی عروق

مدیریت

سعید اوجانی
کارشناس حسابداری

پژوهشگران همکار

پزشک، متخصص اخلاق پزشکی
کارشناس ارشد روانشناسی
پزشک، متخصص طب اورژانس
استادیار جراحی عمومی

کارمندان

سمیه بهرامی
کارشناس روانشناسی
ناصر بیگدلی
کارشناس حسابداری
محسن سلیم لوی تیلی
کارشناس ارشد هوش مصنوعی
فرزانه قدیر دماوندی
کاردان نرم افزار کامپیوتر
نیما مددی اندبیل
کارشناس پرستاری
وحیده بهرامی
کارشناس ارشد مدیریت مالی
حبیب رحیمی برندق
پشتیبانی
سپیده سربندی
کارشناس هوشبری
سمیه محمدعلی پور روشن
متصدی امور دفتری
خاطره نقدی سده
کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

دانشجویان

فارغ التحصیلان

مهندسی پزشکی/ مقطع پست دکترا
تروما / مقطع دکترا
بهداشت حرفه‌ای / مقطع دکترا
دکتری مهندسی بافت