اختراعات

مهدی شریف الحسینی، وفا رحیمی موقر

کد ثبت ملی: 92966

1396

مهدی شریف الحسینی

کد ثبت ملی: 82022

1393

M. Sharif-Alhoseini

V. Rahimi-Movaghar

US Patent: US 20170132952 A1

مهدی شریف الحسینی، وفا رحیمی موقر

تقی طریحی

کد ثبت ملی: 89585

1395